Warunki Rezerwacji - Spływy kajakowe Drawą, Piławą, Korytnicą

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Warunki Rezerwacji

Zasady rezerwacji, opłat i wypożyczania sprzętu

1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu w naszej firmie

2. Tylko organizator spływu upoważniony jest do jakichkolwiek zmian w ustaleniach poczynionych wcześniej. Organizator może upoważnić inną osobę do kontaktów.

3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.

4. Niniejszy regulamin w zakresie zobowiązań naszej firmy ma zastosowanie jedynie po wpłynięciu na konto firmy zaliczki na poczet imprezy. Tylko zaliczki potwierdzone możliwością rezerwacji dają prawo do roszczeń z tytułu niniejszego regulaminu.

5. Zaliczka, o której mowa w par.4 wymagana jest w kwocie 30% kosztów całkowitych podanych w potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji

6. Konto wpłat:


  • REPOL - Renata Polarczyk, 73-220 Drawno, ul. Ogrodowa 23

  • bank: PKO BP, nr konta: 94 1020 4867 0000 1902 0163 7412


W tytule przelewu prosimy wpisać termin, ilość i rodzaj zamawianego sprzętu oraz nazwisko na jakie dokonano rezerwacji


Twój telefon na pewno obsługuje płatności QR Kodem - sprawdź i zobacz jakie to proste !7. Termin wpływu zaliczki nie może przekroczyć: ·

dla rezerwacji dokonanej przed 01 czerwca - 2 tygodnie od momentu potwierdzenia możliwości rezerwacji przez firmę "Repol" ·  
dla rezerwacji dokonanej po 01 czerwca - 1 tydzień od momentu potwierdzenia możliwości rezerwacji przez firmę "Repol"

8. Nie wyklucza się przypisania organizującej się grupie większej ilości sprzętu niż było to pierwotnie ustalone w rezerwacji. Zależne jest to jedynie od ilości wolnego jeszcze sprzętu. W takich przypadkach dopłaty do zaliczek mniejsze niż 100 zł, liczone od różnicy ilości sprzętu zamawianego faktycznie a pierwotnie - nie są wymagane.

9. Pozostała, należna kwota za usługi wymagana jest najpóźniej w dniu odbioru sprzętu przez organizatora.

10. Zaliczka za zamówiony wcześniej, lub nadmiarowo zamówiony a nieodebrany sprzęt - przepada.

11. Ustala się następujące terminy i wysokości zwrotów wpłaconych zaliczek (bez odsetek, pomniejszonych o koszty transakcji): ·
Zwrot 100% zaliczki w przypadku rezygnacji powyżej 21 dni przed planowanym terminem spływu. ·  
Zwrot 50% zaliczki w przypadku rezygnacji od 21 do 10 dni (włącznie) przed planowanym terminem spływu. ·  
Zwrot 30% zaliczki w przypadku rezygnacji od 5 do 9 dni (włącznie) przed planowanym terminem spływu. ·  
Zaliczka przepada w przypadku rezygnacji do 4 dni włącznie przed planowanym terminem spływu.

12. W przypadkach wcześniejszego zakończenia spływu niż planował to organizator, zobowiązujemy się zwrócić 30% kosztów wypożyczenia sprzętu liczony za czas jego niewykorzystania począwszy od dnia następnego po dniu faktycznego zdania do dnia zdania planowanego.

13. Organizator (zgłaszający grupę na spływ) zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności: ·
o całkowitym zakazie wstępu na odcinek rzeki Drawy płynący przez teren drawskiego poligonu wojskowego (od jeziora Lubie do miejscowości Prostynia) - jeśli spływ wiedzie górnym odcinkiem Drawy (wyjątek: otrzymane zezwolenie z jednostki wojskowej na I-szy odcinek poligonu od jeziora Lubie do mostu drogowego na drodze nr 175 Drawsko Pom - Kalisz Pom) ·  
o konieczności przestrzegania przepisów Drawskiego Parku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego szczególnie w zakresie miejsc biwakowych

14. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.

15. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

16. Każdy z uczestników ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jej opieką osoby szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

17. Na pisemną prośbę organizatora możemy objąć grupę ubezpieczeniem NW. W takim przypadku wymagana jest lista uczestników spływu. Koszt ubezpieczenia NW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.

18. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

19. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie jej siedziby samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury

20. W przypadku braku możliwości transportu kajaków i/lub osób z winy uczestników spływu, mamy prawo do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą - dla niej odpowiednią.

21. Wcześniejsze niż to ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być przez nas  zaakceptowane i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach w zakresie jw.

22. Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania.

23. Mamy prawo do takiego zorganizowania transportu powrotnego określonego w poszczególnych umowach by w rezultacie wywiązać się dokładnie z wcześniejszych zobowiązań. Przypadek zaistnienia sytuacji transportu dwóch grup w tym samym czasie nie jest podstawą do roszczenia zwrotu części kosztów transportu. W przypadkach, kiedy takie roszczenia miały by mieć miejsce, zadziałamy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, osobno dla każdej z grup kajakowych.

24. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi na firmowych dokumentach firmy ilości wydanego sprzętu oraz wykaz sprzętu, z jakiego uczestnicy zrezygnowali (w szczególności kamizelek asekuracyjnych).

25. Firma  zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.

26. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez naszą firmę, w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

27. Wszystkie spory, jakie miałyby być rozpatrzone przez Sąd, podlegać będą rozpatrzeniu przez Sąd właściwy siedzibie firmy

28. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją niniejszych warunków.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego